در شرطی سازی کلاسیک، به محرکی که بدون هیچ گونه آموزش قبلی موجب پاسخ خاصی می شود چه می گویند؟

در شرطی سازی کلاسیک، به محرکی که بدون هیچ گونه آموزش قبلی موجب پاسخ خاصی می شود چه می گویند؟

تاکنون 0 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی