. حس بینایی، شنوایی، چشایی و بویایی به كدام قسمت از بدن منتقل شده و سپس به ادراك تبدیل می شود؟

. حس بینایی، شنوایی، چشایی و بویایی به كدام قسمت از بدن منتقل شده و سپس به ادراك تبدیل می شود؟

تاکنون 0 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی