.........تنها حیوانی است که می تواند ایستادن روی سر و گردن را یاد بگیرد.

.........تنها حیوانی است که می تواند ایستادن روی سر و گردن را یاد بگیرد.

تاکنون 4 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

  • الاغ (2 نفر)
  • اسب (2 نفر)

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی