آن چیست که شیرین است اما طعم ندارد ٰ سنگین است اما وزن ندارد ؟

آن چیست که شیرین است اما طعم ندارد ٰ سنگین است اما وزن ندارد ؟

تاکنون 0 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی