پدرو مادری دارای چهار پسرند وهر پسردارای یک خواهر است.اعضای این خانواده چند نفر است؟

پدرو مادری دارای چهار پسرند وهر پسردارای یک خواهر است.اعضای این خانواده چند نفر است؟

تاکنون 0 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی