هر چشم مگس دارای چند هزار عدسی است.

هر چشم مگس دارای چند هزار عدسی است.

تاکنون 0 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی