هر چشم مگس دارای چند هزار عدسی است.

هر چشم مگس دارای چند هزار عدسی است.

تاکنون 3 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

  • ۱۰ هزار (3 نفر)

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی