اگر عیالتان با شما قهر کند برای آشتی کردنش چه کار خواهید کرد ؟!

اگر عیالتان با شما قهر کند برای آشتی کردنش چه کار خواهید کرد ؟!

تاکنون 0 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی