..........با يک دست مي‌نوشت و با دست ديگر نقاشي مي‌کشيد؟<<shima>>

..........با يک دست مي‌نوشت و با دست ديگر نقاشي مي‌کشيد؟<<shima>>

تاکنون 0 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی