در فصل...... در کشورها اسکاندیناوی چون سوئد و نروژ فقط یک ساعت خورشید غروب می کند

در فصل...... در کشورها اسکاندیناوی چون سوئد و نروژ فقط یک ساعت خورشید غروب می کند

تاکنون 0 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی