بیماری ورنیکه -کورساکوف در اثر کمبود کدام ویتامین ایجاد میشود ؟

بیماری ورنیکه -کورساکوف در اثر کمبود کدام ویتامین ایجاد میشود ؟

تاکنون 0 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی