کدام یک از حیوانات میتوانند بدون برگشتن اشیائ پشت سر خود را ببینند؟

کدام یک از حیوانات میتوانند بدون برگشتن اشیائ پشت سر خود را ببینند؟

تاکنون 0 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی