زمین با سرعت ..... کیلومتر بر ثانیه ، دور خورشید می چرخد.MINA72

زمین با سرعت ..... کیلومتر بر ثانیه ، دور خورشید می چرخد.MINA72

تاکنون 0 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی