مربعی در یک دایره به شعاع دو محاط شده است.فاصله مرکز دایره تا نقطه x وسط ضلع مربع چه قدر است؟

مربعی در یک دایره به شعاع دو محاط شده است.فاصله مرکز دایره تا نقطه x وسط ضلع مربع چه قدر است؟

تاکنون 0 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی