یخ در چند درجه سانتی گراد شروع به ذوب شدن می کند ( اشکمهر)

یخ در چند درجه سانتی گراد شروع به ذوب شدن می کند ( اشکمهر)

تاکنون 0 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی