اولين کشوري مجازات مرگ را در سال 1787 حذف کرد.؟

اولين کشوري مجازات مرگ را در سال 1787 حذف کرد.؟

تاکنون 0 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی