وسعت کره ماه به اندازه قاره .......است ؟

وسعت کره ماه به اندازه قاره .......است ؟

تاکنون 2 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

  • آفریقا (1 نفر)
  • آسیا (1 نفر)

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی