زدودیده خون فشانم زغمت شب جدایی چه کنم که هست اینها گل باغ آشنایی سروده کدام شاعر است؟

زدودیده خون فشانم زغمت شب جدایی چه کنم که هست اینها گل باغ آشنایی سروده کدام شاعر است؟

تاکنون 0 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی