بزرگترین و قدیمیترین میدان خشکبار ایران در کدام شهر واقع شده است؟

بزرگترین و قدیمیترین میدان خشکبار ایران در کدام شهر واقع شده است؟

تاکنون 0 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی