چه کسی عدد پی را تا شانزده رقم اعشار محاسبه کرد؟

چه کسی عدد پی را تا شانزده رقم اعشار محاسبه کرد؟

تاکنون 0 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی