;کلمه دورهduri ب چ معناست?

;کلمه دورهduri ب چ معناست?

تاکنون 0 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی