هیچ ارثی چون ادب و هیچ پشتیبانی چون مشورت نیست سخن کیست

هیچ ارثی چون ادب و هیچ پشتیبانی چون مشورت نیست سخن کیست

تاکنون 0 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی