انسان پاکدامن نزدیک است که یکی از فرشتگان الهی گردد

انسان پاکدامن نزدیک است که یکی از فرشتگان الهی گردد

تاکنون 0 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی