منظور خداوند از «امامٍ مبین» در سوره یس {آیه: و کلُّ شیءٍ احصیناه فی امامٍ مبین} چه کسی است؟

منظور خداوند از «امامٍ مبین» در سوره یس {آیه: و کلُّ شیءٍ احصیناه فی امامٍ مبین} چه کسی است؟

تاکنون 0 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی