در کدام سوره کلمه الله چهل بار آمده است؟

در کدام سوره کلمه الله چهل بار آمده است؟

تاکنون 15 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

  • مجادله (9 نفر)
  • بقره (6 نفر)

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی