این جمله معنای کدام آیه است؟ ( خدا می ‏خواهد تا بارتان را سبك گرداند و [می داند كه] انسان ناتوان آفریده شده است)

این جمله معنای کدام آیه است؟ ( خدا می ‏خواهد تا بارتان را سبك گرداند و [می داند كه] انسان ناتوان آفریده شده است)

تاکنون 0 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی