اولین شاعر که شعر او هم اکنون به صورت کتیبه بر گنبد امام رضا (ع) نوشته شده؟

اولین شاعر که شعر او هم اکنون به صورت کتیبه بر گنبد امام رضا (ع) نوشته شده؟

تاکنون 0 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی