هر که از آبروی برادر مسلمان خود دفاع کند یقیناً بهشت بر او واجب می شود

هر که از آبروی برادر مسلمان خود دفاع کند یقیناً بهشت بر او واجب می شود

تاکنون 0 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی