کدامیک از سوره های قرانی زیر سجده واجب ندارد؟

کدامیک از سوره های قرانی زیر سجده واجب ندارد؟

تاکنون 1 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی