درجه های نظامی به ترتیب زیر کدام یک درست تر است؟ علیاس

درجه های نظامی به ترتیب زیر کدام یک درست تر است؟ علیاس

تاکنون 1 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی