اشعه ایکس از کدام ماده عبور نمی کند و منعکس می گردد ؟؟؟

اشعه ایکس از کدام ماده عبور نمی کند و منعکس می گردد ؟؟؟

تاکنون 0 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی