نخستین پیانوی یخ جهان ، با قابلیت نوازندگی در .... ساخته شد .king of king

نخستین پیانوی یخ جهان ، با قابلیت نوازندگی در .... ساخته شد .king of king

تاکنون 0 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی