واژه کردی هربژی یعنی چی؟

واژه کردی هربژی یعنی چی؟

تاکنون 256 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

  • زنده باشی (193 نفر)
  • سلامت باشی (63 نفر)

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی