واژه کردی هربژی یعنی چی؟

واژه کردی هربژی یعنی چی؟

تاکنون 119 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

  • زنده باشی (95 نفر)
  • سلامت باشی (23 نفر)

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی