کدام یک از شهر های زیر مرز بین استان های آذربایجان شرقی و آذربایجان غربی می باشد؟

کدام یک از شهر های زیر مرز بین استان های آذربایجان شرقی و آذربایجان غربی می باشد؟

تاکنون 0 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی