این جمله از کیست؟امید برای بشر مثل بال برای پرندگان است

این جمله از کیست؟امید برای بشر مثل بال برای پرندگان است

تاکنون 0 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی