ایا نمازی داریم که در ان ، 4 تشهد و 3 سلام باشه

ایا نمازی داریم که در ان ، 4 تشهد و 3 سلام باشه

تاکنون 0 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی