کدام کشور بیشترین ذخیره نفت را دارد؟

کدام کشور بیشترین ذخیره نفت را دارد؟

تاکنون 1 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

  • ایران (1 نفر)

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی