بدن انسان به طورمتوسط به چه مقدارگلوکز نیاز دارد‏?‏

بدن انسان به طورمتوسط به چه مقدارگلوکز نیاز دارد‏?‏

تاکنون 0 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی