نور میتواند در یک ثانیه ...... دور دور زمین بچرخد .

نور میتواند در یک ثانیه ...... دور دور زمین بچرخد .

تاکنون 0 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی