کدام موجود است که هم میتواند نور فروسرخ وهم نور فرابنفش را ببیند

کدام موجود است که هم میتواند نور فروسرخ وهم نور فرابنفش را ببیند

تاکنون 0 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی