اين مناظره بين چه كساني ميباشد:«نخستين بار گفتش از كجايي بگفت از دار ملك آشنايي»

اين مناظره بين چه كساني ميباشد:«نخستين بار گفتش از كجايي بگفت از دار ملك آشنايي»

تاکنون 0 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی