کنایه زیر از چیست(استین بالا زدن؟)

کنایه زیر از چیست(استین بالا زدن؟)

تاکنون 13 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

  • یعنی دستشویی رفتن (13 نفر)

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی