مصراع دوم این بیت چیست؟رقم برخودبه نادانی کشیدی...

مصراع دوم این بیت چیست؟رقم برخودبه نادانی کشیدی...

تاکنون 0 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی