این بیت از کیست/مارا رها کنید براین رنج بی حساب*با قلب پاره پاره و باسینه ایی کباب؟

این بیت از کیست/مارا رها کنید براین رنج بی حساب*با قلب پاره پاره و باسینه ایی کباب؟

تاکنون 0 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی