کدام سوره است که بسم الله ندارد

کدام سوره است که بسم الله ندارد

تاکنون 0 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی