كدام پيامبر با حيوانات حرف ميزد؟*ملكه*

كدام پيامبر با حيوانات حرف ميزد؟*ملكه*

تاکنون 15 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

  • حضرت نوح (15 نفر)

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی