از زیباترین و حساس ترین تصمیم های زندگی انتخابِ............است.

از زیباترین و حساس ترین تصمیم های زندگی انتخابِ............است.

تاکنون 0 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی