در کدام مکان انسان مسافر میتواند نمازش را تمام بخواند؟؟

در کدام مکان انسان مسافر میتواند نمازش را تمام بخواند؟؟

تاکنون 0 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی