این سخن از کیست؟((قرآن، اکبر و بزرگتر از عترت است، زیرا عترت تابع و پیرو قرآن است))

این سخن از کیست؟((قرآن، اکبر و بزرگتر از عترت است، زیرا عترت تابع و پیرو قرآن است))

تاکنون 46 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

  • بحرانی (41 نفر)
  • جابر ابن عبداللٌه انصاری (5 نفر)

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی