شكلات بر عصب و قلب کدام حیوان تاثیر بد دارد،به طوری که با کمی از شکلات میتوان یك آن را را کشت ؟

شكلات بر عصب و قلب کدام حیوان تاثیر بد دارد،به طوری که با کمی از شکلات میتوان یك آن را را کشت ؟

تاکنون 0 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی