کدام یک از عناصر تشکیل دهنده ی الیاژ مفرغ نیست؟

کدام یک از عناصر تشکیل دهنده ی الیاژ مفرغ نیست؟

تاکنون 0 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی